CHỨNG NHẬN GÓP VỐN LÀ GÌ

Chứng Nhận Góp Vốn Là Gì

 

  • Giấy chứng nhận phần vốn góp là giấy xác nhận quyền tài sản của thành viên trong công ty, chứng nhận tỷ lệ quyền sở hữu của công ty. Trong trường hợp giấy chứng nhận phần góp vốn bị mất, rách, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được quyền yêu cầu công ty cấp lại.
 

Giấy chứng nhận phần vốn góp là giấy tờ xác nhận người góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên đã góp đủ số vốn đã cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận phần góp vốn do công ty cấp và có nội dung chủ yếu sau:

  • Tên, trụ sở của công ty;
  • Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Vốn điều lệ của công ty;
  • Tên, địa chỉ của thành viên;
  • Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;
  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
  • Chữ ký và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Giấy chứng nhận phần vốn góp là giấy xác nhận quyền tài sản của thành viên trong công ty, chứng nhận tỷ lệ quyền sở hữu của công ty. Trong trường hợp giấy chứng nhận phần góp vốn bị mất, rách, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được quyền yêu cầu công ty cấp lại.

Khi chuyển nhượng phần vốn góp, người nhận chuyển nhượng được công ty cấp giấy chứng nhận vốn góp mới, công ty thu lại giấy chứng nhận phần vốn góp của người chuyển nhượng. Nếu người chuyển nhượng vẫn còn phần vốn góp tại công ty thì công ty cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp mới phù hợp với phần vốn còn lại của thành viên đó.

Download Mấu 

CÔNG TY TNHH.....

------------------------

Số .../CN - ...

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

----------o0o-----------

CÔNG TY TNHH ...................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư :..........

Ngày cấp:..../..../....

Vốn điều lệ:...................... VNĐ (.............................)

 

CHỨNG NHẬN

Ông/bà:                         ................................

Sinh ngày:         .../.../....                        Quốc tịch: ....................

Chứng minh nhân dân số:           ......................

Ngày cấp:         .../.../...                         Nơi cấp:  .........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:           .............................................................

Chỗ ở hiện tại:                                      .............................................................

Phần vốn góp:    ..................

Giá trị vốn góp:  ..................

Góp vốn bằng:   (Tài sản, tiền mặt)

Ngày góp:                     ..../.../......

 

......., ngày ....... tháng ....... năm .........

 

 

Đại diện theo pháp luật của Công ty

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)