VỐN ĐIỀU LỆ LÀ GÌ

Vốn Điều Lệ-Vốn Pháp Định

Quy định về vốn điều lệ và vốn pháp định của công ty

 • Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty
 • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.
 

Vốn pháp định do nhà nước quy định cho một số ngành nghề có điều kiện và phải có xác nhận của ngân hàng thương mại về việc doanh nghiệp đã có đủ số vốn trên.

1. Khái niệm vốn điều lệ, vốn pháp định

 • Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

   

  tim hieu ve von dieu le va von phap dinh, von dieu le la gi, von phap dinh la gi

  Vốn điều lệ của doanh nghiệp

 • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.

   

  von dieu le va von phap dinh

  Vốn pháp định

2. Quy định của pháp luật về vốn pháp định và vốn điều lệ trước năm 2000

Theo quy định của Luật Công ty và Luật công ty tư nhân, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990 có hiệu lực kể từ ngày 15/04/1991 thì:

Vốn pháp định được áp dụng cho tất cả các loại ngành nghề kinh doanh và tất cả các loại hình công ty. Mức vốn pháp định cụ thể áp dụng cho từng ngành nghề kinh doanh do Hội đồng Bộ trưởng quy định. Vốn điều lệ luôn luôn phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định. Trong quá trình hoạt động công ty có quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ nhưng không được thấp hơn mức vốn pháp định.

3. Quy định của pháp luật về vốn pháp định và vốn điều lệ từ năm 2000 đến năm 2005

Theo quy định Luật công ty được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2000, và luật Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài vẫn áp dụng quy định về vốn pháp định với bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào. “Vốn pháp định” là vốn ban đầu của công ty được ghi trong điều lệ của công ty. Trong quá trình hoạt động, công ty không được giảm vốn pháp định. Việc tăng vốn pháp định đăng ký tại Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu tư.

vốn điều lệ, vốn pháp định

Vốn của doanh nghiệp

Đối với các công ty trong nước quy định về vốn pháp định chỉ còn áp dụng cho một số ngành nghề kinh doanh nhất định. Mức vốn pháp định đối với các ngành nghề khác nhau thì được áp dụng theo các quy định khác nhau của pháp luật chuyên ngành.

Ví dụ: Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản mức vốn pháp định là 6 tỷ đồng;

           Đối với ngành nghề kinh doanh sản xuất phim mức vốn pháp định là 1tỷ đồng…

4. Quy định của pháp luật về vốn pháp định và vốn điều lệ từ năm 2005 đến nay

Theo quy định Luật công ty số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006 và Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 thì:

Vốn pháp định chỉ còn áp dụng trong một số ngành nghề kinh doanh nhất định cho tất cả các loại hình công ty